/Εγχειρίδιο για την Ανάπτυξη δημοτικών συστημάτων διαχείρισης Βιοαποβλήτων

Εγχειρίδιο για την Ανάπτυξη δημοτικών συστημάτων διαχείρισης Βιοαποβλήτων

Η ΜΟΔ στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης που παρέχει στην τοπική αυτοδιοίκηση προχώρησε στην έκδοση ενός ακόμη χρήσιμου εγχειριδίου για τις νέες δημοτικές αρχές, με τίτλο: «Μεθοδολογία Ανάπτυξης δημοτικού συστήματος διαχείρισης Βιοαποβλήτων». Το εγχειρίδιο έχει στόχο να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη από τους δήμους συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων παρουσιάζοντας μια επαρκή μεθοδολογία σχεδιασμού και τις εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να εξετάσει ο δήμος, καθώς και ποσοτικοποιημένο παράδειγμα εφαρμογής σε υπόδειγμα δήμου μεσαίου μεγέθους. Αναλυτικότερα, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει:

• συνοπτική παράθεση των βασικών εννοιών και των πρόσφατων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων,

• ανάλυση των βασικών σταδίων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων, δηλαδή:
(α) οικιακής κομποστοποίησης,
(β) διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και
(γ) Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), με έμφαση στα οικονομικά στοιχεία επένδυσης και λειτουργίας,

• περιγραφή προτεινόμενων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για να εξασφαλισθεί η ενημέρωση και συμμετοχή των δημοτών, που αποτελεί έναν ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία οποιουδήποτε συστήματος επιλεγεί.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ στην διεύθυνση: https://www.mou.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=590

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η ΜΟΔ στους Δήμους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.mou.gr/el/Pages/otasupportnews.aspx

Η ΜΟΔ ΑΕ είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Στόχος της είναι η πολλαπλή ενίσχυση των Διαχειριστικών Αρχών και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων με προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, πληροφοριακά συστήματα, εκπαίδευση και εξειδικευμένες παρεμβάσεις (εγχειρίδια, επιτόπια υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων κ.ά.).

0Shares