/Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, στη 13:00 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Μοσχάτου – Ταύρου, η Οικονομική Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια της 21ης τακτικής συνεδρίασης θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

2. Λήψη απόφασης για την 4η τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της από 27/08/2019 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, Ελέγχου και Εποπτείας για την προμήθεια ενημερωτικού υλικού (αφίσες, έντυπα) για την υλοποίηση δράσης πρόληψης και προαγωγής υγείας στο Δήμο.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της από 22/07/2019 Τεχνικής Περιγραφής του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού –Ιστοσελίδα.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της από 25/07/2019 Τεχνικής Περιγραφής, του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων & Δημοτικής Συγκοινωνίας για την προμήθεια δελτίων ημερήσιας κίνησης οχημάτων και μπλοκ εντολών καυσίμων.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της από 13/08/2019 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων & Δημοτικής Συγκοινωνίας για την προμήθεια αναλογικών και θερμικών ψηφιακών ταχογράφων.

7. Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού αρ. 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

8. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2019.

9. Λήψη αποφάσεως: Για την αποδοχή της υπ’ αρ. πρωτ. ΓΠ1627/25-1-2019 Δήλωση Παραιτήσεως του δικηγόρου Αθηνών Φ. Κ. από τα δικόγραφα: α) της υπ’ αριθ. κατ: ΑΓ 1021/2014 και ΑΓ 1095/25-1-2019 αγωγών του και την κατάργηση των σχετικών δικών, που ανοίχθηκαν με αυτές, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 674/2019 απόφασης Δημάρχου.

10. Λήψη απόφασης επί των υπ΄αριθμ. πρωτ. 16249/2.9.2019 & 16352/3.9.2019 αιτημάτων για την συμμετοχή οικονομικού φορέα στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών σε Σχολικά Κτίρια».

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 16985/10-09-19 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, του έργου με τίτλο: «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών σε Σχολικά Κτίρια», προϋπολογισμού 170.000,00€ με Φ.Π.Α.

0Shares